Identifying the πνεῦμα in John 4:23–24

In preparation for Sunday’s sermon, I encountered difficulty translating and interpreting the term πνεῦμα in John 4:23–24:

“ἀλλ᾿ ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσιν τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ· καὶ γὰρ ὁ πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν. πνεῦμα ὁ θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν” (John 4:23-24 GNT28-T). https://accordance.bible/link/read/GNT28-T#John_4:23

Regarding the first and the third usages, Leon Morris concludes that the term references the human spirit, that is, the inner being (The Gospel According to John, 270–71). Andreas Köstenberger seems confused in his attempt to interpret the term. He jostles back and forth between the Holy Spirit and the inner person (“the heart”). He understands the syntax of ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ to function epexegetically, “in spirit, that is, in truth.” For this reason, he sees an allusion to the Spirit of truth revealed later in John’s Gospel, but Köstenberger feels that such a clear reference to the Holy Spirit may have been “too advanced” for the Samaritan woman (John in the BECNT, 156–57).

BDAG concurs with Morris, identifying πνεύματι as “the source and seat of insight, feeling, and will . . . the representative part of the inner life . . . The pure, inner worship of God that has nothing to do with holy times, places, appurtenances, or ceremonies.”

The human Spirit or the Holy Spirit? With these two contradictory interpretations in mind, I decided to investigate primary sources for interpretive insights. Specifically, I wanted to discover whether the early Christian use of nomina sacra may shed any light on what the early scribes thought about the term. Here are my findings thus far:

 • πνι, πνα, πνι in P66, P75, 01, 032S, 13, 33, 1424
 • πνι, Πνα, πνι in 02, 04
 • No NS for πνεῦμα or πμεύματι in 03
 • πνι, πνεῦμα, πνι in 05

In the first pattern, the scribes made ready use of the NS for πνεῦμα; however, I am not well enough read on the range of meaning for this particular NS to know if usage = Holy Spirit every time. The second pattern includes Codices Alexandrinus (02) and Ephraemi Rescriptus (04) and the distinct capital pi at the beginning of verse 24.

The scribe of Vaticanus (and therefore, the scribe of P75 too) may have provided some interpretative insight, as it is thought to share a heritage with P75 (see The Text of the New Testament in Contemporary Research: Essays on the Status Quaestionis, Second Edition, by Ehrman & Holmes, 19, n. 52). If it is true that these two mss are related, then why did one scribe continue or create the NS for πνεῦμα (i.e., P75) and the other scribe continued the absence of the NS or discontinued the NS for πνεῦμα? On the one hand, we may have a case of scribal interpretative decision, and on the other hand, we may have a scribe who abstained from such scribal interpretation.

I find the pattern of 05 most interesting! The NS is specifically (strategically?) used for the first and third, but not used for πνεῦμα ὅ θς in 4:24. Perhaps, it is possible to say that the scribe understood the Holy Spirit to be the referent of each use of πνι, but not at the beginning of 4:24.

In conclusion, if the use of NS for the term πνεῦμα always implies the Holy Spirit, then the majority of mss, which I searched, conclude that we are to worship the Father in Spirit (not spirit) and truth. Codex Vaticanus alone is the aberration from the pattern. However, before this conclusion can be too firm, I need to understand the full range of use in these mss of the NS for the term πνεῦμα. For example, is the NS used when there is no doubt that the human spirit is the referent?

Until further research is completed . . . thanks for reading!

*UPDATED 06.25.2018: It appears I made an error in the initial posting of this article. I had the GA numbers of Codex Sinaiticus and Codex Ephraemi Rescriptus mixed up! Forgive me! It is corrected above.

, , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a comment

The Historical Development of Lent

Will you practice Lent in 2018? I have practiced in the past; however, it’s admittedly been a few years.

To be honest, Lent (and a strict Christian calendar in general) is something that I struggle to reconcile with apostolic teaching from Paul, who wrote,

Therefore let no one pass judgment on you in questions of food and drink, or with regard to a festival or a new moon or a Sabbath. These are a shadow of the things to come, but the substance belongs to Christ. Let no one disqualify you, insisting on asceticism and worship of angels, going on in detail about visions, puffed up without reason by his sensuous mind, and not holding fast to the Head, from whom the whole body, nourished and knit together through its joints and ligaments, grows with a growth that is from God.

If with Christ you died to the elemental spirits of the world, why, as if you were still alive in the world, do you submit to regulations— “Do not handle, Do not taste, Do not touch” (referring to things that all perish as they are used)—according to human precepts and teachings? These have indeed an appearance of wisdom in promoting self-made religion and asceticism and severity to the body, but they are of no value in stopping the indulgence of the flesh.

If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ who is your life appears, then you also will appear with him in glory (Colossians 2:16-3:4).

Paul seems to be instructing that asceticism and calendars are overrated compared to Christ and underwhelming in the battle against the sinful nature. Then, he compels readers to set their minds on their union with Christ in the experience of the gospel; that is, think on heavenly accomplishments rather than earthly shadows for power in the spiritual life.

Before my theological education, I found this liberating. During my education, knowledge of church history, extra-biblical Christian texts, and exposure to a variety of Christians in various traditions caused me to wonder if I was missing out on my historical heritage – I didn’t want to act as if my Christianity was the only Christianity that there ever has been. Having been removed from the academic environment for about 7 years now, I’ve felt pulled in two directions – one existing in my knowledge of the historical expression of the Christian, spiritual life and one existing in my simple, post-conversion liberty found only in Christ and his gospel.

I imagine that some may respond in saying the historical liturgy aims to image the gospel and to orient all of life around it. I can see that, but I can also see how it possibly focuses the mind on shadows of the gospel rather than on the reality itself.

When I turn to the Scriptures for clarity, the only “icons” we’re given are the Eucharist and Baptism. We weren’t given any specific fasts or specific festivals or holy days. In fact, this 2013 article by Nicholas V. Russo casts all kinds of doubt on any solid proto-Nicene Lent tradition. At the most, one can say that the early church employed fasts and certain days as tools to prepare catechumens for Baptism. These lesser things served the people and the true apostolic ordinances.

Today marks the beginning of Lent for many of my brothers and sisters. My hope for them is that they aren’t only living in the shadow but also in the reality of the union we share in the gospel of Jesus Christ. We have died. Our life is hidden in Christ with God. I want to know more of this death and life with which I have been united. I’m just not certain that Lent is the way. I’ll remember my Baptism; I’ll sit at the Lord’s table, I’ll hear the word of redemption in Christ; I’ll gaze upon the Head of the church, and try to yield to his Spirit, whose aim it is to conform me to Christ.

, , , , , , , , , ,

Leave a comment

Jesus’ Wife Laid to Rest

Mary Magdalene

As Holy Week begins, I completed some reading this morning in the Gospel of John. I focused on the empty tomb pericope that features Mary Magdalene so prominently. “Magdalene” most likely ties this Mary to the town of Magdala, which was a “strongly Hellenized site . . . five kilometers northeast of Tiberias” (R. Riesner, 37–38, in Dictionary of Jesus and the Gospels). Performing a search revealed that there are twelve explicit references in the New Testament to Mary Magdalene:

Gospel of Matthew (NET)

Among them were Mary Magdalene, Mary the mother of James and Joseph, and the mother of the sons of Zebedee . . .  (Now Mary Magdalene and the other Mary were sitting there, opposite the tomb) (Matthew 27:56, 61).

Now after the Sabbath, at dawn on the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb (Matthew 28:1).

Gospel of Mark (NET)

There were also women, watching from a distance. Among them were Mary Magdalene, and Mary the mother of James the younger and of Joses, and Salome (Mark 15:40).

Mary Magdalene and Mary the mother of Joses saw where the body was placed (Mark 15:47).

When the Sabbath was over, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome bought aromatic spices so that they might go and anoint him (Mark 16:1).

Early on the first day of the week, after he arose, he appeared first to Mary Magdalene, from whom he had driven out seven demons (Mark 16:9).

Gospel of Luke (NET)

. . . and also some women who had been healed of evil spirits and disabilities: Mary (called Magdalene), from whom seven demons had gone out . . . (Luke 8:2).

Now it was Mary Magdalene, Joanna, Mary the mother of James, and the other women with them who told these things to the apostles (Luke 24:10).

Gospel of John (NET)

Now standing beside Jesus’ cross were his mother, his mother’s sister, Mary the wife of Clopas, and Mary Magdalene (John 19:25).

Now very early on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene came to the tomb and saw that the stone had been moved away from the entrance (John 20:1).

Mary Magdalene came and informed the disciples, “I have seen the Lord!” And she told them what Jesus had said to her (John 20:18).

Another Woman

At times, people have confused Mary Magdalene with other women in the Gospels. In Luke 7, an unnamed woman enter’s a house where Jesus is located and anoints Jesus’ feet. In the pericope adulterae (John 7:53–8:11), Jesus forgives the sin of an unnamed woman caught in adultery.

However, Mark and Luke both inform us of Mary Magdalene’s connection to Jesus—he set her free from the possession of seven demons. She subsequently followed Jesus, even being one of the few present at his crucifixion and an eyewitness to his resurrection.

The Gospel of Philip

You can find out more about the history of the 1945 Nag Hammadi discovery and The Gospel of Philip here and especially here. Suffice it to say that these “other Gospels” (1) are not written by those whose names are attached to them, making them pseudepigrapha, (2) originate from the second century or later, and (3) were not received by the catholic (i.e., universal) church community not only because of their strange, sometimes unorthodox, and sometimes contra-apostolic depiction of Jesus of Nazareth, but also because of their divergent perspectives on the Old Testament, creation, and anthropology. However, I would like to focus on its references to Mary Magdalene. The first mention of this Mary in The Gospel of Philip is found in context with two other Marys:

Three women always walked with the master: Mary his mother, <his> sister, and Mary of Magdala, who is called his companion. For “Mary” is the name of his sister, his mother, and his companion.

The writing again refers to Mary Magdala as Jesus’ companion here,

Wisdom, who is called barren, is the mother of the angels.

The companion of the [savior] is Mary of Magdala. The [savior loved] her more than [all] the disciples, [and he] kissed her often on her [mouth].

The other [disciples] [64]…said to him, “Why do you love her more than all of us?”

The savior answered and said to them, “Why do I not love you like her? If a blind person and one who can see are both in darkness, they are the same. When the light comes, one who can see will see the light, and the blind person will stay in darkness.”

[The brackets] typically identify places in the manuscript where the text is unknown due to some kind of injury.

From this, people have surmised from these sayings that Mary Magdalene was no mere disciple of Jesus, but that she was his wife.

The Gospel of Jesus’ Wife Laid to Rest

In 2012 in Rome, Harvard University’s Dr. Karen L. King revealed a shocking document—a fourth century papyrus fragment—claiming the matrimony of Jesus and Mary Magdalene. With Dr. King’s credentials and backing, the fragment’s reveal sent shockwaves through academia and found its way into the public square as well. The Coptic text and a transcription is available through Harvard University.

Since then, the investigative reporting of Ariel Saber of The Atlantic has exposed the full origin story of The Gospel of Jesus’ Wife fragment. The title “The Unbelievable Tale of Jesus’ Wife” is followed by the subtitle,

A hotly contested, supposedly ancient manuscript suggests Christ was married. But believing its origin story—a real-life Da Vinci Code, involving a Harvard professor, a onetime Florida pornographer, and an escape from East Germany—requires a big leap of faith.

Saber’s work uncovered that the fragment is most likely a very recent forgery. Dr. Karen L. King agreed publicly following Saber’s published work. If you’re up for going further down the rabbit hole, you can find more related material via Dr. Mark Goodacre’s blog here and more recently here. Peter Gurry also commented on the matter in 2016 at the Evangelical Textual Criticism blog.

The Real Mary Magdalene Please Rise

While the story of this forged fragment made for great entertainment, perhaps a positive result may surface. Maybe we’ll allow the real Mary Magdalene to surface once again. Mary’s legacy has been clouded publicly ever since Dan Brown published The Da Vinci Code in 2003.

Some have wondered why Mary Magdalene is not mentioned in the Acts of the Apostles. It seems that the apostles have no problem making mention of women who play a prominent role in the spread of the gospel—Priscilla, Phoebe, Junia, Lydia, Damaris, and a number of other women who are described as devout. One thought is that Mary Magdalene passed away shortly after the resurrection. This can’t be proven. We are never told anything about her age or her death.

We are told three things about this Mary that should stick with any of us who depend on the glorious salvation of Jesus. First, this Mary was set free by Jesus from the darkest kind of spiritual oppression. She was demon-possessed. Sevenfold. We learn from this Mary that Jesus is strong enough to break the bondage of the darkest sources of spiritual slavery.

Second, we find Mary following Jesus to a place where very few of his disciples dared to follow—the cross. I am truly amazed at this. Matthew, Mark, and John testify that Mary Magdalene joined a few other women at the crucifixion. Keep in mind that the other women seem to have been related to Jesus. Mary Magdalene was not. It appears that John the apostle was the only member of the twelve who dared identify himself with the Christ of the cross. While Jesus would continue his fellowship with the other ten disciples after the resurrection, Mary Magdalene was “ahead of the curve” when it came to denying oneself, counting the cost, and following Jesus wherever he went.

Lastly, Mark tells us that this Mary is the first to see the resurrected Jesus. Again, how amazing. Scholars have told us over and over again, that this element of the resurrection narrative—Mary, a woman, as the first eyewitness—is a criteria of the authenticity for the Gospels’ narratives. No first century author who wanted to be convincing and who wanted their movement to catch on would propose that there first eyewitness to the most important element of their story was . . . a woman. This would have been embarrassing, as indicated by the apostles’ reaction to the testimony of the women (Luke 24:10–11). The Gospel writers were clearly concerned with what really happened, with  communicating a historical account of the resurrection of Jesus Christ. Sure, they wrote to evangelize and to make more disciples, but they were not doing so by being irresponsible or deceptive about what really happened. Additionally, I can’t help but also think that Jesus’ appearance to Mary Magdalene is a reward for her faithfulness to follow to the cross. After appearing to Mary, Jesus sent her to report to the disciples (John 20:17–18), and she proclaimed to them, “I have seen the Lord!” making her the first evangelist of the resurrection era.

This Holy Week, let’s lay to rest the Jesus-wife myth that has clouded Mary’s legacy and “resurrect” the real Mary Magdalene and her already impressive resume—a delivered, devoted, eyewitness, evangelist of Jesus Christ. Happy Holy Week.

 

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a comment

Rogue One, Miracle Clusters, and Faith

Rogue One was incredibly entertaining. It gave life to my childhood imaginations regarding the opening scene of Episode 4. 

How did Princess Leia get those Death Star plans?

Now we know.

The profound silence and absence of Jedis drew the spectator in a surprising way. It was up to the ordinary, not the extraordinary. No clusters of miracles to be found. No Jedi mind tricks; no Luke, no Obi-wan. In fact, a Jedi temple is obliterated. Perhaps, the most significant mission in the entire saga placed in the hands of some ordinary Stardust.

Yet, despite the absence of any good and noble wielder of the Force, the ordinary rebels still believed in it. Interesting. No miracles. No Jedis. But faith remained. Hope remained. 

In the story of the Bible, we are wrong if we think miracles are common. Throughout the centuries of development of the story, miracles cluster, and they are rather rare. They take place at specific progressions in God’s story, where both word and act unite in special revelation from heaven. However, there are long periods, centuries even, of silence from God. 

During the silent eras, ordinary faith becomes a most remarkable and powerful thing. It’s not that God is dead or that he has always been silent. His voice and his actions come in waves, in clusters, and they reveal him. He does not speak on command, but when he must, he does. He does not act on command, but when he wills, he does. 

A friend and professor recently said,

We don’t discover God; he discloses himself. We don’t uncover data; he unveils truth. We don’t climb to him; he comes to us.

So how does one live in a “silent” era? Ordinary faith in what has been spoken and has been accomplished. Ordinary hope in what is to come.

, , , ,

Leave a comment

Mayor Rawlings Addresses Dallas Faith Community in Conference Call

I received an email this morning from Ms. Amanda Sanchez, who works in the Office of the Mayor of the City of Dallas, Mayor Mike Rawlings. The message was sent to numerous faith community leaders in North Texas, inviting them to participate in a conference call with the Mayor that took place today at 2:00pm CDT. I took notes, and I am publishing a summary of the briefing here for your information and convenience.

The Mayor opened the call expressing his gratitude for our time, and he acknowledged that the City’s experience with Ebola in recent days has felt like a “roller coaster” — things get worse, things get better, things get worse, things get better. He believes that things will end well, and he exhorted us to “be honest with each other,” which became a consistent theme in the conference call. The Mayor felt that this conference call was necessary because there is a felt shift in the psyche of our city from last week to this week regarding its fear associated with Ebola. Last week, our community was cautious; this week, the Mayor feels our community is afraid.

He asked us to recall West Nile Virus scare that happened upon North Texas not long ago. He reminded us about the West Nile outbreak that swept through Dallas County in 2012. According to D Magazine,

In total, there were 397 reported cases in Dallas County, and 20 people died.

My words, not the Mayor’s — I had forgotten about West Nile already, and if you think about it, mosquitos are way more sneaky than vomiting, bleeding, diarrhea-ing, even sneezing humans. Just a thought.

Only two — 2 — people have been infected with Ebola, since Mr. Duncan’s diagnosis and care here in Dallas.

The Mayor commented on the “community contacts” and “health care contacts.” Regarding the former, 48 people have been self-isolated. One family remains in controlled isolation. An additional individual who had been in controlled isolation recently finished the 21-day “incubation period,” and this person is healthy. On Monday, October 20th, the family in controlled in isolation and those who have been self-isolated will also finish the 21-day “incubation period.” None have shown any symptoms associated with Ebola.

Regarding the “health care contacts,” the Mayor acknowledged that we were naive to think that the hospital was the “safer place.” My commentary here—it seems that the focus had to be heavily placed on the “community contacts” at first, and initially, some assumptions were made about the safety of the hospital; however, the insufficiencies that did exist have been remedied. The Mayor complimented the health care workers who served Mr Duncan, calling them brave, courageous, of whom we are proud, and for whom we are thankful. 75 total health care workers were in some way involved in Mr. Duncan’s care — some in the lab work, some in the room wherein Mr. Duncan was treated. All of these people have been in communication with the proper authorities. They have been assigned a document asking them to avoid travel on all means of public transportation as well as to avoid public places, such as grocery stores, places of worship, etc. All of them are visited twice daily, so that there body temperature can be examined. They have all been invited to come to Presbyterian Hospital should they desire assistance in their self isolation. I can’t remember if the Mayor said one dozen or two dozen have taken advantage of this offer. Further, the Mayor added that violation of compliance with the travel and public restrictions would lead to a more controlled environment for their isolation.

Mayor Rawlings reviewed that the two health care workers who became infected with Ebola — Ms. Pham and Ms. Vinson — have been moved to biomedical facilities in Maryland and Georgia, so that Texas Presbyterian could both better manage those in continued and various degrees of isolation and be ready to receive any new case that may arise. He assured us that there is cooperation at the City, County, State, CDC, and Federal level, commentating that he had spoken with the White House earlier today. The President gave his support for Federal Aid as needed. In his assurance, he was not trying to say that we are “out of the woods” yet. This next week is critical, and honestly, we should expect to see another case or two; however, he and those working with him do not envision a widespread epidemic due to the precautions that have been taken.

After briefing us on the state of the situation, Mayor Rawlings then appealed to us as faith leaders in the City of Dallas. He made four salient points. First, he exhorted us to “confront fear with the facts.” This has been the constant message from all of those dealing with the media and public. No one is keeping anything from anyone, and he commented that the coming weeks will reveal this to be true. He asked us to encourage our congregations to depend on the facts, evidence, and reason, not on our emotions. Second, he challenged faith leaders and our communities regarding ostracizing those who may have had contact with Mr. Duncan and ostracizing those communities in which these folks have their residence. Judge Jenkins has received numerous reports about ostracism. He advised that we can support these individuals, families AND practice good, public safety. It isn’t an either/or. He asked us to consider some of the realities, for example, the Duncan family is facing: Where will they live? Many apartments are saying, “We do not want the ‘Ebola people’ here.” Mayor Rawlings said, “Our city is better than that.” We must practice compassion as well as intelligence.

He closed with a challenge and commendation to faith leaders, saying that we “know the words that uplift and heal.” He asked us to share these things with our congregants and to direct them to the City’s website for further information.

Following Mayor Rawlings’ address, Dr. John T. Carlo addressed us on the conference call. He reminded us of the facts about Ebola’s spread. It is not contagious in someone not showing symptoms. It is not airborne. In order to infect, a bodily fluid has to travel from a symptomatic person to an “opening” on another person. Research has been gathered by professionals who have treated Ebola both here and in West Africa. Dr. Carlo dismissed the need to “shut down” schools and/or decontaminate based upon the available research and evidence.

A brief Q & A time proceeded. Question #1: How do we support city officials and health care workers? Mayor Rawlings suggested that we raise up these individuals, especially the health care workers, as heroines and heroes. They are brave. Question #2: What is the one message we should deliver from “the pulpit” this weekend? God willing, we will come through this, and we will have gained much wisdom that we will be able to use and share with others both here and around the world. The Mayor then shared that the President of Liberia called him and personally apologized and shared feelings of personal responsibility. The Mayor expressed again his concern about ostracism toward “community contacts,” “health care contacts,” and even those in our City who are of West African descent.

In conclusion, I think we have to heed the Mayor’s call not to ostracize, nor should we avoid exercising care and wisdom. I think the gospel calls us to this. Remember, it’s sin, not Ebola, that is our BIGGEST problem. My thanks to the Mayor and city officials who took the time to address these things with us.

 

 

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a comment

Divorce and Remarriage in the Christian Context—Part Two: New Testament Texts That Address Divorce and Remarriage

Review

A few months ago, I began a series on the topic of divorce and remarriage in the Christian context. The title of the first article was Divorce, Remarriage, and My Own Existence. It primarily focused on my own experiences with divorce and remarriage while growing up. Further, I admitted the complexity, thankfulness, and grace I feel knowing that without two divorces and a remarriage, I (humanly speaking) would not exist.

Judging from my personal experiences alone, I think that I could say that divorce is very painful and wrong, but also it is not unrecoverable nor unredeemable. In other words, as ugly as divorce is, God is able to take ugly things and make something shiny and new. I have learned this by experience.

Introduction

However, the point of the second part of this study is to turn to the Scriptures. Experience alone—apart from tested morality and purity—can be quite dangerous. It should never serve as a solo guide. Experience needs objective counsel too, and so we now turn to the word of God. Here are the primary New Testament passages that directly deal with the topics of divorce and remarriage:

 • Mark 10:2-12
 • Matthew 19:3-12
 • Matthew 5:31-32; Luke 16:18
 • 1 Corinthians 7:10-16

Yes. Only five. It may be helpful to add a word about the “law of proportion” in biblical studies. There are 7,947 verses in the Greek New Testament1 and only 31 verses directly2 address the topic of divorce and remarriage. That’s 0.4% of the New Testament. So, what does this mean? Does this mean that it was not an important topic to the writers of the New Testament or to the Holy Spirit? I definitely do not think this is the case for a number of reasons. First, if we added verses that speak directly about marriage, the percentage would increase. Second, the Gospel writers include Jesus’ teaching on the matter. John gives us a general principle that is helpful—there are many other things that Jesus may have done or said that were not included in the Gospels (cf. Jn. 20:30-31). In other words, the Gospel writers made sure to include Jesus’ teaching about divorce and remarriage. Therefore, I do not think that the “law of proportion” here teaches us that such a small number of verses should be interpreted to mean that this is an insignificant topic. What else could it mean? Another option could be that there was so much unity and agreement about the topics of divorce and remarriage that extensive repetition throughout the New Testament was not necessary. In other words, Jesus’ teaching is clear; the apostles echoed it exactly; no need to belabor the point; let’s move on. I think this is right. Therefore, it is our burden then to discover this clear, unified message on divorce and remarriage, and then orient our beliefs and practices to match the teaching of the Lord Jesus, his apostles, and the church.

Pastor Jeff VanGoethem, who serves with me at Scofield Church, has written extensively on divorce and remarriage. He has many helpful articles that demonstrate his years of study, reflection, prayer, and experience with these topics. I would advise any of you with an interest in further study to take a look at his writings (You can find some of his writings at the Scofield website by clicking here). Richard B. Hays is the author of The Moral Vision of the New Testament, and he pragmatically applies a New Testament ethic,3 which he ascertained from a study of the Scripture, to the topics of divorce and remarriage. The purpose of developing and applying such an ethic is to try to interpret and practice in a consistent manner across the variety of topics that one finds in the New Testament and in life. I mention both Pastor Jeff’s writings and the book by Hays because I will be interacting with these materials as I write.

New Testament Texts That

Address Divorce & Remarriage

Mark 10:2-12

And Pharisees came up and in order to test him asked, “Is it lawful for a man to divorce his wife?” He answered them, “What did Moses command you?” They said, “Moses allowed a man to write a certificate of divorce and to send her away.” And Jesus said to them, “Because of your hardness of heart he wrote you this commandment. But from the beginning of creation, ‘God made them male and female.’ Therefore a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh.’ So they are no longer two but one flesh. What therefore God has joined together, let not man separate.”

And in the house the disciples asked him again about this matter. And he said to them, “Whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her,and if she divorces her husband and marries another, she commits adultery.” (Mark 10:2-12, ESV)

These verses are located in the central section on discipleship in Mark’s Gospel (8:31-10:45) where he repeatedly stresses the costliness of discipleship. There is no doubt that Mark has arranged the location of Jesus’ teaching on divorce and remarriage precisely in this section so that his readers will make the connection that marriage is important in Christian discipleship. Following Jesus means believing and behaving in marriage in a way that involves service, suffering, and cost.

There are three keys to understanding Jesus’ teaching about divorce and remarriage in this passage. First, notice the verb that Jesus uses in verse 3 compared to the verb that the Pharisees use in verse 4. Jesus asks, “What did Moses command (ἐντέλλω) you?” The Pharisees respond, “Moses permitted (ἐπιτρέπω) a man…” The difference is clear, and the error of the Pharisees is exposed quickly—the Law does not command divorce. The Old Testament passage in question is Deuteronomy 24:1-4. Here, the situation of divorce is presupposed; it is not commanded or idealized. Moses is presupposing that such a tragic situation has occurred in order that he may give a command about not remarrying the first spouse after a second marriage has occurred. The point here is not the granting of permission; it is more like a case study, “In the case when a divorce has already occurred…” The Pharisees are wrong here in their interpretation of Moses, and Jesus nails them. Moses did not command divorce, neither did he give some sort of fatalistic permission to the practice. Instead, God gave Moses and Israel laws to lessen and manage the brokenness after such a tragic event. Again, Jesus is not ignoring the reality that divorces happen in the human experience—the fact that there was even such a thing as a “certificate of divorce” is representative that divorce sometimes happened (v. 5). Rather, Jesus is dusting off and reestablishing the forgotten desire of God concerning marriage from the very beginning, which exposes the hard heart that is behind the desire to divorce.

Second, Jesus attributes this “permissible position” to their “hardness of heart” (v. 5). There is an unwillingness to go deeper in sacrificial love in order to maintain the marriage. Hays writes,

For the reader of Mark’s Gospel, the inference is clear that “hardness of heart” is associated with lack of faith in Jesus and resistance to the power of God (cf. 3:5; 8:17). Those who trust God as revealed through Jesus will not seek such an escape clause from their marriages. For with God all things are possible (cf. 10:27), and for those who believe, hardness of heart can be overcome.4

Lastly, as Hays puts it, Jesus “trumps Scripture with Scripture” by appealing to the creation narrative, which establishes instruction on marriage that precedes the Mosaic Law. The ultimate intention of God is clear in the creation narrative—what God has joined together, let no human being tear apart. This has been God’s intention from the beginning concerning marriage, and although we are sinful and make marriage hard, God’s intention has remained the same. We need the gospel in our marriages. It has recreating power in our lives and relationships. The gospel puts to death all that needs to die in us, and it raises to life all that needs to be reborn in us. 

In verses 11-12, Jesus addresses remarriage. There are two ways that these verses are typically interpreted. First, Jesus is forbidding remarriage. Those who hold this view assume that Jesus is presupposing that divorces will happen (sort of like what Moses did in Deuteronomy 24:1-4), and he is seeking to minimize the damage and brokenness by forbidding remarriage. Second, others view these two verses as further emphasizing the teaching in verse 9. That is to say, he again is forbidding divorce, which was usually done in order to marry someone else. Divorce is further renounced by the absolute exclusion of remarriage.

So what is Jesus’ teaching about divorce and remarriage according to Mark? Simple. Stay in your marriage—no matter the perceived lack of satisfaction, no matter the struggle, no matter the suffering, no matter the cost. Don’t crave permission and give into a hard heart; instead, obey the command by the power of the gospel that was established in the beginning by God. If we consider Hays’ New Testament ethic, perhaps we would say that Mark gives the Christian community a look at marriage through the lenses of both the cross—by including it in his way-of-the-cross discipleship section—and the new creation—by appealing to the authority of the creation narrative.

Matthew 19:3-12

And Pharisees came up to him and tested him by asking, “Is it lawful to divorce one’s wife for any cause?” He answered, “Have you not read that he who created them from the beginning made them male and female, and said, ‘Therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh’? So they are no longer two but one flesh. What therefore God has joined together, let not man separate.” They said to him, “Why then did Moses command one to give a certificate of divorce and to send her away?” He said to them, “Because of your hardness of heart Moses allowed you to divorce your wives, but from the beginning it was not so. And I say to you: whoever divorces his wife, except for sexual immorality, and marries another, commits adultery.”

The disciples said to him, “If such is the case of a man with his wife, it is better not to marry.” But he said to them, “Not everyone can receive this saying, but only those to whom it is given. For there are eunuchs who have been so from birth, and there are eunuchs who have been made eunuchs by men, and there are eunuchs who have made themselves eunuchs for the sake of the kingdom of heaven. Let the one who is able to receive this receive it.” (Matthew 19:3-12, ESV)

Two things are immediately clear in Matthew’s rendering of Jesus’ teaching on divorce and remarriage: (1) Matthew was aware of Mark’s writing, and (2) Matthew has notable additions, not found in Mark. A word about the nature of the Gospels is necessary here. The Gospels are perhaps best described as theological retellings of the historical Jesus of Nazareth inspired by the Holy Spirit to provide local Christian communities or churches with evangelistic and discipleship manuals. Simply put: God connected the past, present, and future in the person of Jesus; here’s how to follow him and how to go and tell everyone. The Gospels are historical, but they are not just historical. They are theological, giving expression to both God’s activity in the world and desires for his people in the world. The writers are also attempting to disciple their intended audiences in the way of Jesus. So, just as you or I when writing a personal letter may express ourselves in a variety of ways to get our points across depending on the recipient of our letter, we see some of this in the Gospels, but not to the extent that we see contradiction or tampering.

With that preface, let’s look at Jesus’ teaching on divorce and remarriage in Matthew 19:3-12. There are two main additions in the Matthew account that must be explained. First, the question of the Pharisees in Matthew 19:3 is asked a little differently than the question the Pharisees ask in Mark 10:2. Here it is: “Is it lawful to divorce a wife for any cause?” The words in italics are not found in Mark’s Gospel. I believe Hays is correct when he explains why Matthew has done this,

The question alludes to the dispute between different rabbinic schools reported in the Mishnah:

The School of Shammai say: A man may not divorce his wife unless he has found unchastity in her, for it is written, “Because he hath found in her indecency in anything.” And the School of Hillel say: [He may divorce her] even if she spoiled a dish for him, for it is written, “Because he hath found in her indecency in anything. R. Akiba says: Even if he found another fairer than she, for it is written, “And it shall be if she find no favor in his eyes…”5

Matthew and his audience are acquainted with the Rabbinic squabble of the day concerning divorce and remarriage. Jesus’ teaching on divorce in Matthew is placed in the center of this debate. The question debated by the Rabbis is not whether divorce was permissible; they would say, of course it is. The question they were asking concerned appropriate grounds that would lead to a permissible divorce, so that—no doubt—the offended party could be free to remarry and enjoy life happily ever after. Jesus’ response in Matthew 19:4-6 is very similar to his response in Mark 10:6-9. In both instances, Jesus restores the teaching on marriage in the creation narrative. Matthew and Mark both agree that Jesus taught this as God’s ultimate intention for married people. Matthew and Mark also agree on the heart issue behind the one seeking a certificate of divorce; compare Matthew 19:7-8 with Mark 10:3-5. Both Gospels agree that the one seeking the certificate of divorce has become hardened. The foremost lexicon for the Greek New Testament describes the term for “hardness” in this way: “an unyielding frame of mind, hardness of heart, coldness, obstinacy, stubbornness.”6 The idea here is that this kind of heart has become impossibly hard. Hebrews 3:8 employs the verbal form of the word (σκληρύνω), where the writer quotes the Old Testament in his exhortation to the people not to harden their hearts as in the wilderness rebellion recorded in the book of Numbers. He goes on in Hebrews 3:12 to say, “Take care, brothers, lest there be in any of you an evil, unbelieving heart, leading you to fall away from the living God.” So, we get a further description of the “hard heart” that explains its ultimate destination apart from divine intervention and grace—evil, unbelief, deceived by sin, and falling away from God. Loved ones, this is the condition of the heart that seeks divorce. This kind of heart has not only grown impossibly cold toward a spouse, but it has turned impossibly cold toward the desire of God for marriage. Now, as said earlier, nothing is impossible with God. God can thaw and soften any heart with his grace.

The second addition provided in the Matthew account is found in verse 9, “Now I say to you that whoever divorces his wife, except for immorality, and marries another commits adultery.” Mark has no mention of this “exception clause.” As you can imagine, much ink has been spilled in attempt to interpret and explain Matthew’s recording of Jesus’ instruction here. Hays offers three of the common attempts, and they all focus on the meaning of the term πορνεία (porneia), which has a varied lexical range of meaning perhaps best communicated by an umbrella phrase such as “sexual immorality.” Some interpret the use of this term in Matthew 19:9 to mean adultery. Even though the specific word for adultery (μοιχεία, moicheia) is not found, the meaning of “adultery” is certainly within the lexical range of πορνεία. However, if Jesus wanted to clearly and specifically identify adultery as the grounds for divorce, his choice of words seems odd. Other interpreters offer a slight variation to the first view. They suggest that,

Porneia refers not to adultery but to premarital unchastity, so that the exception would refer to the situation described in Deuteronomy 22:13-21, in which a husband finds his new bride not to be a virgin. Under such circumstances, Deuteronomy prescribes capital punishment, but actual practice may have been for a man simply to dismiss the woman, as in Matthew 1:19, where Joseph resolves to send the pregnant Mary away quietly. This interpretation, which would restrict the range of application of the exception clause, would perhaps explain why the term moicheia is not used.7

If I am understanding him fully, this is Pastor Jeff’s interpretation of the term as written in his article entitled, Is Adultery a Grounds for Divorce? An Examination of Matthew’s ‘Exception Clause’. Pastor Jeff writes,

In Jewish marriage practice a contract was struck between the two families of a couple intending to marry. Money changed hands, a Ketuba or wedding document was executed. Then a year went by, the so-called betrothal period, and then the wedding ensued. During that year, the couple was to present evidence of purity and virginity, particularly the woman, as this was a matter of honor. The goods were not to be “damaged” so to speak — a potential husband had the right, culturally speaking, in this important transaction to expect a pure bride. If she turned out to be impure, the betrothed husband had the right to get out of the contract. This however required a divorce, even though the marriage had not been solemnized or consummated.8

Lastly, there is one additional view, which both Pastor Jeff mentions in his aforementioned article, and which Hays articulates in his book. This view connects the Greek term porneia to the forbidden unions and sexual practices of Leviticus 18. Some seem to limit this to incestuous marriages, because of the similar cultural contexts of the “Leviticus generation” of Israelites and the first century Christians. Both were familiar with the incestuous practices among the nations with political power in their days—Egypt and Rome. In fact, some interpret the apostolic decree of Acts 15:28–29, where we also find the term porneia, to also be dependent upon Leviticus 17–18. Hays explains Matthew’s intention in this view,

Matthew, by inserting the exception clause in the case of porneia, would then be following the precedent of the apostolic decree by allowing for the dissolution of incestuous unions. Such a provision, it is argued, would make good sense in a community engaged, as Matthew’s community was, in mission to the Gentiles; the termination of such abominations would be necessary for the Gentile converts to have fellowship with the Jewish Christians in the community.9

There are three primary reasons why I think this third view is to be preferred to the rest. First, I think that apostolic decree of Acts 15:28-29 is being applied here, which means that Matthew is not being divergent or rebellious against apostolic tradition and teaching, but rather upholding it strongly. He falls right in line with the agreement at the Jerusalem Council.10 The second reason is that porneia is allowed to have its natural function as a “catch-all” term if it is viewed as covering all the sexual abominations of Leviticus 18. Leviticus 18 not only speaks of incestuous relationships, but also of a number of forbidden sexual offenses and unions; thus, some people question how it is that Jesus could only be referring to those verses that speak to incest in Leviticus 18 and why not to the whole of the offenses? Therefore, whatever position one takes should allow porneia to function in its natural “catch-all” function. The lexical meaning of porneia is basically fornication, which refers to any sexual act or relationship that takes place outside of divinely sanctioned marriage. This is why I, at least at this point, do not agree with either the first or the second views above. In my opinion, they try too hard to make the term describe one technical usage. Lastly, even though Hays’ does not adopt this view himself, I think that his New Testament ethical principle of community demands this view. The New Testament writings are almost always concerned with the relations between Jews and Gentiles as they experience Christ’s salvation together in one body, the church. The apostolic decree in Acts 15:28-29 covers matters of blood and sexual immorality—as does Leviticus 18. Matthew is faithful with the apostolic decree and with the historical encounter between Jesus and the Pharisees. Jesus identifies the indecency about which the Rabbis argued as porneia, which the apostles forbid in their decree (Acts 15:28-29), which has conceptual allusions back to Leviticus 18. Further, this type of exception, more than  adultery or unfaithfulness during the betrothal period, serves the realities of the Jewish-Gentile church.

But if porneia is a “catch-all” term, does that mean adultery or sexual unfaithfulness in marriage is included? Does Leviticus 18 include a reference to adultery? Maybe, maybe not. Here’s a summary of the forbidden unions:

 • Incest (vv. 6-18)
 • During the Woman’s Menstrual Cycle (v. 19)
 • With Your Neighbors Wife (v. 20)
 • Your Offspring to (the false god) Molech (v. 21)
 • Homosexuality (v. 22)
 • Beastiality (v. 23)

These themes in these forbidden unions include blood, seed, offspring, and forbidden places for sexuality to be expressed. You will notice that verse 20 could potentially relate to the question of adultery.

Now, let’s walk across the bridge to real life. Does Leviticus 18:20 and Matthew 19:9 send the Christian on a straight line to the divorce attorney? No. What if it happens more than once? No, not necessarily. Besides, according to Jesus, all of us are repeat adulterous offenders anyway (Mt. 5:28). You say, “Well, I do not like it that my husband looks at porn or has impure thoughts, but I can live with it.” That may be, but God is not going to “live with it.” His standard of purity has been violated; he will be sure to deal with it at the right time. You say, “I can forgive his mind from wandering, but I cannot forgive the physical act.” But God will forgive any sinner who repents and turns to him for grace and mercy. You say, “My wife is not seeking forgiveness for what she did.” Is it possible that more time and prayer are needed? You say finally, “You do not understand!” I say, “That is not true either, and I am not going to speak those words that short circuit marriages that may just need time to heal—I am not going to say, “Your’s is a special case; you deserve a divorce.” The gospel won’t let me say that. Remember this? “Be kind to one another, tenderhearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you” (Eph. 4:32). How may I describe God’s forgiveness toward me in Christ?! The extreme forgiveness given to us is to in turn be practiced among us. When there is adultery in a marriage, the first response of the Christian spouse is forgiveness and an aim toward reconciliation. God’s intention for our marriages is permanence, and we should not let go of this easily. Of course, there are times when forgiveness is extended, reconciliation is pursued, and the offending partner keeps on following his or her path of wickedness, leading him or her to legally divorce, and even remarry, leaving the former family and spouse in ruin. To these dear ones, I am sorry; what pain and sorrow. May God’s grace allow you to continue living with such a soft heart, and may he be to you all that you need for the days ahead.

Regarding remarriage, it is clear that the exception clause modifies the verb for “divorce.” So, if such a divorce occurs, is a person allowed to remarry? It is not as clear. It seems that the exception clause would also allow for a person to be free from the previous marriage vow and allowed to remarry. It does not command someone to remarry, but rather a person whose divorce takes place due to the sexually immoral (Leviticus 18) nature of the relationship is no longer bound and is free to marry again. It is permissible. For example, if, during the days of the early church, a couple in an incestuous union were converted by the gospel, they would need to be divorced, and they would be allowed to remarry. Even if such a union was recognized by the “empire” as lawful, it would not be lawful in the church.

Matthew 5:31-32; Luke 16:18

It was also said, ‘Whoever divorces his wife, let him give her a certificate of divorce.’ But I say to you that everyone who divorces his wife, except on the ground of sexual immorality, makes her commit adultery, and whoever marries a divorced woman commits adultery. (Matthew 5:31-32, ESV)

Everyone who divorces his wife and marries another commits adultery, and he who marries a woman divorced from her husband commits adultery. (Luke 16:18, ESV)

I don’t have too much to say on these passages. There are some unique features regarding the emphases placed on one or the other gender, but I will not get into that here. It is notable that Matthew again mentions the exception clause, but Luke does not. We do gain a clear look into God’s viewpoint. Even after the human rendering of a certificate of divorce, with the exception of porneia, God still views the marriage as intact. Therefore, any joining together with someone else is adultery. Hays writes,

To dismiss a wife is to consign her to sin, or to singleness without protection in a patriarchal society; thus, Matthew calls husbands in the Christian community to a broader vision o the life of righteousness. They are to take full moral responsibility for maintaining their marriages faithfully—with the sole proviso that porneia can bring the marriage to an end.11

1 Corinthians 7:10-1612

To the married I give this charge (not I, but the Lord): the wife should not separate from her husband (but if she does, she should remain unmarried or else be reconciled to her husband), and the husband should not divorce his wife.

To the rest I say (I, not the Lord) that if any brother has a wife who is an unbeliever, and she consents to live with him, he should not divorce her. If any woman has a husband who is an unbeliever, and he consents to live with her, she should not divorce him. For the unbelieving husband is made holy because of his wife, and the unbelieving wife is  made holy because of her husband. Otherwise your children would be unclean, but as it is, they are holy. But if the unbelieving partner separates, let it be so. In such cases the brother or sister is not enslaved. God has called you to peace. For how do you know, wife, whether you will save your husband? Or how do you know, husband, whether you will save your wife?” (1Corinthians 7:10-16, ESV)

Here in 1 Corinthians, we add another layer to the discussion. Hays writes,

This passage, chronologically the earliest of our New Testament sources dealing with divorce, is the most interesting instance we have of a consciously reflective pastoral adaptation of the tradition concerning Jesus’ teaching on this topic.13

First, let’s clear up one thing. The use of the English term “separate” is not referring to our contemporary idea of separation in a marriage. In this passage, “separation” and “divorce” are referring to the same thing—divorce. Verses 10-11 have a simple message: stay married; no divorce. In following a pattern that we have seen elsewhere in this study, Paul does address what a women is to do if she finds herself in such a situation: do not remarry, or reconcile with your husband.

Next, Paul addresses something we have yet to address. What happens when one spouse is converted to Christianity and the other remains an unbeliever?14 Paul’s pastoral counsel to the church at Corinth was to remain in the marriage because the presence of a Christian has a sanctifying effect in the home. This is not hard to imagine—the Spirit of God dwells in the believer; the believer knows and speaks the gospel; the believer prays; the believer was hearing and sharing the word of God. All of these graces enter the home through the believer and are seemingly made available to the unbelievers in the household. There is much more that could be said on this topic, but our interest here pertains to divorce and remarriage, instead of sanctification. You need to imagine the cost of remaining in some of these marriages. The common, pagan Corinthian would have most likely been involved in the rituals associated with the various temples in the city. While “Old Corinth” seems to have been far more sexually depraved than “New Corinth,” the latter’s moral fabric was still far from “a reputation of moral probity.”15

Paul goes on. If the situation should arise that the unbeliever abandons the believer, Paul says, “…let it be so. In such cases, the brother or sister is not enslaved. God has called you to peace.” Hays comments that is one instance where the individual’s union to the church is weightier even than his or her union in marriage. The term “enslaved” means literally “to make someone a slave, enslave,” or “to make one subservient to one’s interests, cause to be like a slave.”16 Does this mean the believer can remarry? Paul does not directly address this. In the surrounding context, Paul is quite clear that he prefers the single person to not seek to change his or her status, but rather to serve the Lord. However, he also states that the single person does not sin if he or she does marry. But does this apply to the newly single person who was abandoned by his or her unbelieving spouse? Some take “bound” or “enslaved” to mean that the believer is no longer bound to continue the previous marriage. In a sense, Paul in compassion is saying, “Look it is not your fault; God is not angry with you; be at peace.” Others take it further to say that the believer is no longer bound in regard to marriage and liberated to marry again or to remain single. Those in this latter camp see a conceptual parallel between this passage and 7:39-40; that is, the abandoned spouse experiences the same liberation that a widow or widower experiences.

What further complicates this for modern readers is our desperate desire to be happy and to reach self-actualization. As Christians, we must reorient ourselves with God’s revelation; we cannot be primarily concerned with self-actualization, but rather we must find happiness and contentment in God and the things that he loves. We are not the center of the narrative of the world; he is. I know many good men who were born again after they were married, and as time went on, their unbelieving spouses left mostly due to their husbands new faith. What would Paul tell my friends? In this particular passage, I must admit that it is too vague for me to dogmatically and harshly hold a position. So in one sense, I want to say let each person be persuaded by the Spirit on this. However, I am a pastor, and inevitably, I will sit across the room from this very situation one day, which means that I do not have the liberty to avoid forming a position. I think my first response would be to encourage singleness and at the very least an agreed upon season in which the abandoned spouse, now single, seeks the Lord on behalf of their spouse who has left him or her (1 Cor. 7:11, 39-40). I think this also gives the newly single person an opportunity to experience what Paul goes to great effort to emphasize in 1 Corinthians 7; that is, the single person is able to be wholly devoted to the work of the Lord in a unique way. This I think is the minimum we can do in such a situation in an attempt to honor the intention of God for marriage. I would certainly discourage any hasty dating, engagements, or weddings and dismiss such actions as inappropriate conduct for a Christian given the New Testament’s serious teaching about God’s intention for marriage.

Conclusion

As I wrote in Part One of this series of articles, I am no stranger to divorce. While I have not experienced directly in my marriage, it surrounded my childhood and continues to have effects in my day to day life. For example, Delainey (my daughter) recently had a school project that involved a little house on which we were to attach pictures of her family, so that she could share about her family with her classmates. When we made it to the part where we add grandparents, I had choices to make because of a marriage that ended sixteen years ago. Do I put pictures of my mom and stepdad and my dad and stepmom? Will Delainey be able to explain this triad of grandparents to her classmates?

The New Testament instruction for the Christian church is clear about the will of God concerning marriage: it’s permanent “until death do us part” (Mk. 10:2-12; 1 Cor. 7:10-11; 39-40). It is also clear that porneia was taken seriously by the apostles and such deviant acts threatened the building up of families and local churches according to God’s ultimate intention for marriage (Mt. 19:3-12; 5:31-32; Acts 15:28-29).

What if you are reading today and you find yourself feeling like a piece of human debris? You know, like, against your own will and desires the impossible coldness of divorce has entered into your life and left you emotionally, mentally, bodily, and spiritually on the sidelines of life. What I would like to say to you today is be comforted, for something greater than marital status has come. All the treasures in Christ are yours through faith in him.

Come ye sinners, poor and needy, weak and wounded, sick and sore;

Jesus ready stands to save you, full of pity, love, and pow’r.

(Refrain)

I will arise and go to Jesus, He will embrace me in His arms;

In the arms of my dear Savior, O there are ten thousand charms.

(End Refrain)

Come, ye thirsty, come and welcome, God’s free bounty glorify;

True belief and true repentance, ev’ry grace that brings you nigh.

Come ye weary, heavy laden, lost and ruined by the fall;

If you tarry till you’re better, you will never come at all.

Let not conscience make you linger, nor of fitness fondly dream;

All the fitness He requireth is to feel your need of Him.

-Come Ye Sinners, Joseph Hart

“Arise and go to Jesus.” Give yourself to the work of his gospel. If Jesus is not enough, then I have nothing more to say or offer. As one surrounded by divorce, I have come to know and experience that his grace can overcome and redeem.

___________________________________________________________________________________________

1 Kurt and Barbara Aland, The Text of the New Testament, 29.

2 Surely, we could many more verses is we expanded the conversation to those passages that indirectly speak to attitudes and behaviors that relate to marriage, divorce, and remarriage.

3 I will briefly mention the key components of his ethic here. They are (1) Community, (2) Cross, and (3) New Creation. He also adds a sort of appendix that states, “Why Love and Liberation Are Not Sufficient.” The way this works in his book is like this. First, he develops why he thinks these three themes of Scripture should function as governing principles when constructing a distinctly, Christian, ethical response to topics such as violence and justice, divorce and remarriage, homosexuality, ethnic conflict, and abortion. Then, he deals with each of these real world issues by interpreting and applying the relevant passages of the New Testament using these governing principles as his “lens” or “glasses” so to speak.

4 Richard B. Hays, The Moral Vision of the New Testament, 350.

5 Richard B. Hays, The Moral Vision of the New Testament, 353.

6 A Greek – English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, 3rd Edition, on the term σκληροκαρδία.

7 Richard B. Hays, The Moral Vision of the New Testament, 354.

8 Jeff VanGoethem, Is Adultery a Grounds for Divorce? An Examination of Matthew’s ‘Exception Clause’, 2.

9 Richard B. Hays, The Moral Vision of the New Testament, 355.

10 The Jerusalem Council took place in 48 A.D. according to D. A. Carson and Douglas Moo, An Introduction to the New Testament, 464. Matthew wrote his Gospel prior to 70 A.D., not much prior, according to the same source on page 156. Therefore, Matthew most definitely would have been aware of the apostolic decree of Acts 15:28-29 that was distributed orally and in writing (15:23) to all the churches.

11 Richard B. Hays, The Moral Vision of the New Testament, 357.

12 1 Corinthians was written during Paul’s time in Ephesus between 52-55 A.D., most likely toward the latter. Therefore, the apostolic decree of the Jerusalem Council would have already been given (Acts 15:28-29). I would argue that you do see allusions to the decree here—note the warning and instruction concerning porneia (“sexual immorality”) in 1 Corinthians 7:2 and note that chapter 8 is wholly devoted to the topic of food sacrificed to idols. In these chapters, Paul is answering questions posed to him by the Corinthian church in light of the apostolic decree.

13 Richard B. Hays, The Moral Vision of the New Testament, 357.

14 To be clear, these people were already married. This is not in any way condoning the marriage between an unbeliever and a believer.

15 Carson and Moo, An Introduction to the New Testament, 420.

16 A Greek – English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, 3rd Edition, on the term δουλόω.

, , , , , , , , , ,

Leave a comment

Divorce and Remarriage in the Christian Context—Part One: Divorce, Remarriage, and My Own Existence

In a 2014 article with Catalyst entitled, “Everything We Think We Know About Marriage and Divorce Is Wrong,” Shaunti Feldhahn challenges the oft quoted divorce statistics with which most of us have grown too accustomed and familiar. She writes,

Perhaps most surprising, half of all marriages are not ending in divorce. According to the Census Bureau, 72% of those who have ever been married, are still married to their first spouse! And the 28% who aren’t includes everyone who was married for many years, until a spouse died. Non-one knows what the average first-marriage divorce rate actually is, but based on the rate of widowhood and other factors, we can estimate it is probably closer to 20–25%. For all marriages (including second marriages, and so on), it is in the 31–35% range, depending on the study.

She goes on later in the article to mention her partnership with The Barna Group during which both Feldhahn and Barna calculate that the divorce rate among those who regularly attend church is 27%.

These statistics are certainly more encouraging than what we typically hear about marriage in the world and in the church. Although in my opinion, if Feldhahn and Barna are correct in their calculation about the divorce rate among regular church goers is 1 in 4, I still say we can do better. Comparing Feldhahn’s numbers according the the Census Bureau and in her partnership with Barna, the divorce statistics in our nation and in the church are still basically the same. Don’t get me wrong; I am elated if these lower figures are correct! However, I believe that the effect of the grace of the gospel and the ministry of the Spirit in marriages of Christians should cause our numbers to be lower in comparison to the general population. I recognize that even as Christians we still wrestle against the sinful nature, but we also by grace have been given power and awareness to overcome and then yield to the will of God for our lives and marriages.

My plan is to make this something like a five part series on Divorce and Remarriage in the Christian Context. Other than this first article, I’ll be interacting with a book entitled, The Moral Vision of the New Testament: A Contemporary Introduction to New Testament Ethics by Richard B. Hays. In this article, I hope to share briefly about my own experience and identification with both divorce and remarriage. In the articles to follow, I plan to interact with Hays (1) on those New Testament texts that address divorce and remarriage, (2) on the (canonical) development of the Bible’s teaching on divorce and remarriage, (3) on his hermeneutical principles in response to the New Testament’s witness against divorce and remarriage, and (4) on his exhortation that the Christian Church is a community making the love of God visible (and one way we do this is through our marriages).

But before interacting with Hays, first let me say that I would not exist were it not for two divorces and a remarriage. Neither would my sister Jade. I find the complexity of my own existence in light of the will of God quite confounding. If the Scriptural commands to uphold marriage had been completely obeyed by my mother and father, then I seemingly would not exist. I suppose an appropriate response from me on this is that I should always rejoice when the word of God is obeyed, even at the cost of my own life. The divorces that took place prior to my existence, that indeed paved the way for the possibility of my own existence, were not without causing deep pain, confusion, and heartache for others, including children. I suppose another appropriate response from me on this is that I thank God for his grace in allowing me to have existence despite the messy circumstances that preceded my life; and moreover, I thank him for his grace in calling me into relationship with him. And as dysfunctional as it may be, I am thankful for my mother, my father, my two half-brothers, my half sister, and my full sister. I love them and continue to grow in relationship with them.

Today, my extended family has grown larger as a result of four other divorces and two remarriages. My mother and father divorced when I was 16, and they both remarried. My stepfather was also previously married, as was my stepmother. Confused yet? So, in addition to the family I started with, I now have a stepfather, a stepmother, two stepsisters, and three stepbrothers, not to mention the numerous nephews, nieces, uncles, aunts, etc. While I look back upon the divorces that led to my own existence with some sort of gladness that I was able to have life, I can’t say that I have always looked at the divorce of my mother and my father with such grace and gladness. I am learning. I am learning that Christ’s redemptive grace is able to reach deeply into broken families, heal any and every wound, and make relationships into friendships, even if there was once hostility and brokenness.

As I write and interact with the Scriptures, Hays’ book, and the topics of Divorce and Remarriage, I wanted you to know that I do not come to these topics somehow lacking in experience. The temptations that lead to divorce has surrounded and bullied my family. While I am a grown man, I am still a child of divorce, and there isn’t a day that goes by in which I am somehow still affected by my family dynamics. I don’t say this resentfully; it’s just reality for me. I am eager to learn God’s grace and how to lean on his love and show his love in this family context. In other words, I’m not a slave to the dysfunction of my family; none of us are. The power of the gospel sets us free, and we are growing in this freedom.

These experiences came with me when one glorious day, Jesus reached down and saved me. Very early in my conversation, he taught me that Ephesians 4:32 is part of the new life that he had for me, “Be kind, tenderhearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you.” This forgiveness that I received has allowed me to continue to have an extended family. It has transformed my heart to seek out these new step-relationships with charity. God in Christ has forgiven me every sin, and O how great a sinner I am. Therefore, I must then extend forgiveness, kindness, and gentleness to others whose sins may have had some affect on my life. Interestingly, the teaching in this verse that has brought healing in my experience of divorces and remarriages is the same teaching that serves as the foundation to my marriage to Aimee. I ought always to forgive Aimee, and Aimee ought always to forgive me because God in Christ has forgiven us both. Perhaps, you feel that I am a bit naive here, and I may very well be a bit naive about some things. However, as per my experiences listed above, I don’t think divorce is one of those things. I look forward to writing and interacting with you more in the coming months about what the Bible teaches about Divorce and Remarriage. God’s grace to you and your families.

In Christ,

Rex

, , , , , ,

3 Comments

A Cup Full of Mirror

A ring now forms,

brown and worn,

too tired to refill it,

too burdened to remove—

its contents remain;

if they could speak,

of tears and worry and pain

they would leak

into the ears

of those who could hear.

My coffee cup . . .  my coffee cup.

I stare into it,

cold and bitter now,

my soul it mirrors,

no know how,

lack of pow-

-er, lack of control,

be still, my soul.

Does He hear?

My heart laid bare,

O Father, please draw near!

My coffee cup . . . my coffee cup.

Aged and unstirred,

needing a good shake,

ready to be served,

past its time for drink;

commentary of a man

in a desert land

upon whom God from heaven

must descend with drink

of solace and peace and healin’,

bring me back from think-

-in ’bout my coffee cup . . . my coffee cup.

 

, , , , , , , , , , , , , ,

1 Comment

A Response to Adam Lee at Patheos on Paul’s Resurrection Creed

In 1 Corinthians 15:3–8, we have what is perhaps the earliest, written claim for the bodily resurrection of Jesus Christ:

For I delivered to you as of first importance what I also received: that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day in accordance with the Scriptures, and that he appeared to Cephas, then to the twelve. Then he appeared to more than five hundred brothers at one time, most of whom are still alive, though some have fallen asleep. Then he appeared to James, then to all the apostles. Last of all, as to one untimely born, he appeared also to me.

(1 Corinthians 15:3–8 ESV)

Below, I have included my response to an article posted by Patheos blogger Adam Lee’s article “Paul’s Resurrection Creed” from March 11, 2009. You can read it here: http://www.patheos.com/blogs/daylightatheism/2009/03/pauls-resurrection-creed/. I have also included some video resources that may be helpful for you this Easter season. Christ is risen! Praise the Lord!

Thanks for the article. I have some objections to your points. Cards on the table, I am a Christian. I believe in the historical, bodily resurrection of Jesus of Nazareth. You say,

First of all, the way Paul describes the disciples is strange.

I have to object to this. It is most likely that this creed is not originally Paul’s, but a creed that predates him and his writing of 1 Corinthians. If you notice in the Scripture quotation you’ve listed above, Paul states that he received this. The composition of 1 Corinthians dates back to 54 C.E., as Dr. Daniel B. Wallace (https://bible.org/gsearch?sear… and most NT scholars would acknowledge. Therefore, if the letter itself dates to 54 C.E. and if the creed of 1 Corinthians 15:3–8 precedes the Paul and his letter, then we are looking at an extremely early creed probably produced within the year of Jesus resurrection and ascension. This is not hard to imagine as it would have been sensical for the early Christians to formalize an oral creed concerning the bodily resurrection of Christ and pass it around as they met in the temple and from house to house. Some suggest Saul/Paul’s conversion took place as early as 33 C.E. I’ll concede that it could be that Paul received this as late as the mid-forties due to the record of his interaction with the apostles in Jerusalem.

Second, you seem to not understand the nature of a creed. A creed serves to summarize truth in a compact and memorable way so that they could be committed to memory and easily recited. They helped in a day when most people did not have a copy of the Scriptures and even if they did, they may not have been able to read it. A creed was accessible everyone.

Your assumption about Peter not being among them places emphasis wrongly. Peter is recognized as “a leader among the leaders” with regard to the apostles in the NT. It is isn’t at all odd that the creed mentions him separately. Besides, Luke 24:34 affirms an appearance to Simon Peter.

A word search in the Greek New Testament reveals that ο δωδεκα (“the twelve”) appears 36 times, almost always referring to “The Twelve” apostles. When referring to the apostles, this is a formal title. Even after Judas dies and is replaced by Matthias (Acts 1:26), “The Twelve” is still used in Acts 6:2 and Rev. 21:14. It is clear from context that Matthias meets the criteria employed to replace Judas,

Thus one of the men who have accompanied us during all the time the Lord Jesus associated with us, beginning from his baptism by John until the day he was taken up from us—one of these must become a witness of his resurrection together with us.” So they proposed two candidates: Joseph called Barsabbas (also called Justus) and Matthias (Acts 1:21–23 NET).

It is clear from this that Paul’s use of “The Twelve” in the creed that he had received is not inaccurate as you suggest. If anything, it suggests that perhaps the creed was created after Matthias was selected. It also is not inaccurate because “The Twelve” including Matthias were all eyewitnesses to the resurrected Christ.

I’ll concede that the mention of the apostles seems to be redundant, but redundancy does not an error make. There are optional, reasonable explanations without assuming error. For example, the word “apostle” means “sent one” in its informal meaning. Some readers of Scripture may apply this to someone like Barnabas, who doesn’t appear to be a Jerusalem Elder, but who also isn’t one of the formal apostolic group. Perhaps, the creed is simply being redundant or making reference to the multiple appearances to this group. Again, redundancy does not an error make.

Your comment about the women may be your weakest point. Much ink has been spilled on this, and I am surprised that you even bring it up. The historical Gospel record of women being the first eyewitnesses to the empty tomb and to the resurrected Jesus is a criteria of authenticity because of the embarrassing nature of such witnesses in the first century world. Luke points this out in 24:11. Women eyewitnesses were not considered trustworthy. If this is a false or made-up account in Luke 24 or John 20, there is no way such a made up story would list women as the first eyewitnesses. No one would take the story seriously. Yet, these weren’t the only appearances. There were multiple appearances as the creed records. The Gospel accounts are confirmed by the criteria of embarrassment, and the creed’s authenticity is confirmed by its emphasis on who would have been considered the major eyewitnesses at that time.

You state,

We do not have five hundred separate, notarized accounts. What we have is one person, Paul, who says that five hundred anonymous people saw Jesus, giving no further details about their identities or the circumstances of the seeing. By itself, this is not strong evidence, just as it would not be strong evidence if I gave you a piece of paper that said, “One thousand people saw me do a miracle.”

We do have the account of Luke which states that the resurrected Jesus appeared for forty days following his suffering. This is plenty of time for the creed’s proposition to have been realistically accomplished. No, you do not have the written accounts of 500 people, but you have the written accounts of Matthew, Mark, Luke, John, and Paul, and really all of the NT authors are writing from the belief of a resurrected Christ because there is no Christianity without a bodily, resurrected Christ. Further, would you believe it if there were more accounts than already recorded in the NT? Would it really persuade you? If you gave me a piece of paper that said 1000 people saw me perform a miracle, I would simply ask for the names of some of these people. This isn’t that hard, especially if the creed, as is likely, dates back to the mid-thirties to mid-forties. Further, you are forgetting that the historical record of Jesus performing miracles during his life is thorough. His miracles are one of the contributing factors leading to his trial and death by crucifixion.

Finally, your handling of the term οραω is simplistic. Again, the creed is created to be memorable, so the repetition of the verb is expected for purposes of memory and recitation. Further, the physical act of seeing with the eyes is not outside the lexical range of this Greek verb. It is an exegetical fallacy to say that a term must mean such and such with no attention to context. The context for the creed are the experiences recorded in the Gospels and Acts of the Apostles. Take the two the disciples on the road to Emmaus for instance. To argue that these men did not physically see Jesus makes the story absurd. They are literally traveling to a town; they’re walking and talking.

To suggest that the resurrected Jesus was to the early church merely a mythical figure, a figment of their own imaginations and hopes, couldn’t be more foreign to the records we have. It is a misrepresentation of the earliest records of the believers of Jesus Christ. They really believed him to have physically and historically resurrected. Had he not and if they still continued to desire to follow him after his death, it makes much more sense that they would have continued to proclaim him as returning at some point in the future as the redeemer of Israel from Roman oppression. But they are devastated by his death as the disciples on the road to Emmaus detail in Luke 24. They are returning home after the Passover pilgrimage. Everything is over for them until Christ appears to them—bodily resurrected.

You can continue to choose not to believe in the resurrection of Christ, but it is a bit disrespectful to suggest that what Paul, The Twelve, and the early Christians were really trying to say was that they wanted Jesus to be alive so badly that they imagined visions of such a reality. When the clearer explanation and intention of these early Christians is that he really did raise from the dead, making multiple appearances for 40 days.

Find out more about Easter and Jesus’ Resurrection here: http://www.exploregod.com/resurrection.

Habermas on the creed: http://youtu.be/7QDCnYwJv6M.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a comment

2013 in review at Level Paths

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2013 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

A San Francisco cable car holds 60 people. This blog was viewed about 1,700 times in 2013. If it were a cable car, it would take about 28 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.

Leave a comment